Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2012

18.12.2013 10:07

V zmysle § 33b zákona č. 17/1992 Zb o životnom prostredí, vydáva každoročne MŽP SR v spolupráci so SAŽP správu o stave životného prostredia v SR za predchádzajúci rok.

MŽP SR tak napĺňa aj príslušné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313 EHS, ako aj Aarhuského dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti o záležitostiach životného prostredia.

Práve publikovaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2012 je v poradí dvadsiatou správou tohto typu.

Cieľom publikácie je hlavne zhodnotiť kvalitu životného prostredia na Slovensku v roku 2012 ako aj trendy jej vývoja v dlhodobejšom časovom horizonte, špecifikovať príčiny súčasného stavu a kvantifikovať ich podiel, zhodnotiť stav v oblasti starostlivosti o životné prostredie ako aj medzinárodnej spolupráce.

Správa je prístupná na https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/sprava/881/1