Stanovisko SIEA k zavádzajúcim informáciám

30.09.2013 12:14
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozorňuje žiadateľov o nenávratné finančné príspevky z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), že zaznamenala informácie o neštandardných postupoch tretích subjektov, ktoré vystupujú ako zástupcovia SIEA, spriaznené osoby alebo v mene jej predstaviteľov s cieľom získať od žiadateľov o príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ neoprávnený prospech.

SIEA v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pri zabezpečovaní procesov hodnotenia žiadostí postupuje striktne v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2007 - 2013 a zverejnenými dokumentmi vždy k danej výzve. Každá fáza procesu podlieha kontrole riadiaceho orgánu OP KaHR, ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR.

Nepravdivé informácie osôb, ktoré presviedčajú žiadateľov o iných postupoch v hodnotiacich procesoch, SIEA považuje za účelové a zavádzajúce. SIEA sa od podobných nekalých praktík a vyhlásení takýchto subjektov dištancuje a oznamuje, že informácie o takýchto neštandardných postupoch je možné oznámiť prostredníctvomonline formulára na podávanie podnetov. Podnetmi, aj anonymnými, sa bude SIEA bezodkladne zaoberať, pričom nevylučuje ani podanie trestného oznámenia.