Ste ekoinovátor? Prihláste sa na letnú školu v rámci projektu Dunajského nadnárodného programu

24.05.2017 10:33

V Dunajskom nadnárodnom programe, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR projekt Eco-innovately connected Danube Region. Jeho cieľom je posilniť spoluprácu inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií najmä energetickej efektívnosti v dunajskej oblasti, pričom pod ekoinováciou sa rozumie akákoľvek inovácia, ktorá prispieva k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie a taktiež prispieva k zodpovednejšiemu využívaniu prírodných zdrojov. Konzorcium pozostáva z 13 partnerova 3 asociovaných strategických partnerov. Projekt zahŕňa viacero interaktívnych podujatí, ako aj preskúmanie potrieb rôznych cieľových skupín, ktoré  umožní zachytiť potreby v oblasti ekologických inovácií a zapracovať ich do spoločnej stratégie na podporu ekoinovácií v Dunajskom regióne.Dôležitým aspektom je aj zlepšenie spolupráce podnikov s výskumnými inštitúciami, a to nielen v rámci jedného štátu, ale naprieč všetkými partnerskými krajinami. Projekt je podporený sumou viac ako 2 100 000 eur.

Zaujímavou projektovou aktivitou najmä pre mladých ľudí sú tri kolá letnej školy pre ekoinovátorov. Zámerom školy je previesť účastníkov všetkými krokmi potrebnými k uplatneniu zaujímavej podnikateľskej myšlienky, ktorá  nesleduje len zisk, ale najmä zlepšenie stavu prostredia, v ktorom žijeme, v podnikateľskom prostredí.  1. ročník letnej školy pre ekoinovátorov, ktorý organizuje nemecký partner BWCON v krásnom prostredí Bodamského jazera v Nemecku, sa  uskutoční 11.-15. septembra 2017. Podujatie je otvorené aj pre záujemcov zo Slovenska, všetky informácie, ako aj prihlasovací formulár, sú dostupné na projektovej webstránke: https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/539.

V súvislosti s možnosťou realizovať projekty v rámci Dunajského nadnárodného programu Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod zverejnil na svojej stránke začiatkom mája pre záujemcov o finančnú podporu realizácie ich projektov 2. výzvu,  ktorá je otvorená ešte dva týždne, do 6. júna 2017. Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele: zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií, podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov, podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov, zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm a zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť. Ostatné oblasti podpory výzvy a všetky potrebné informácie sú zverejnené na stránke: www.danube.vlada.gov.sk, resp:https://www.danube.vlada.gov.sk/vyhlasenie-druhej-vyzvy-na-predkladanie-projektov/

 

Zdroj: ÚV SR

www.vlada.gov.sk

www.danube.vlada.gov.sk

 

Centrum vedecko-technických informácií

www.cvtisr.sk