Stratégia rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020

15.10.2013 11:53
Ministerstvo kultúry SR pracuje na tvorbe Stratégie rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020. Do tohto procesu zapojilo viacero expertov, ale k spolupráci prizýva aj odborníkov a osobnosti z celej oblasti kultúry, aby svojimi podnetmi, návrhmi a vecnými pripomienkami prispeli k formovaniu a definovaniu východiskových a prioritných tém pre spracovávaný materiál o budúcnom postavení kultúry na Slovensku.

Na tento účel je vytvorený špecializovaný webový portál https://www.strategiakultury.sk/ kde je možné zaregistrovať sa a získať ďalšie informácie o projekte. Webový portál plní aj tzv. zbernú funkciu - práve sem treba poslať návrhy, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pri vytváraní finálneho materiálu novej stratégie rozvoja kultúry.