Štrukturálne fondy - Aktualizácia č.2 Metodického pokynu RO č. 12

01.10.2013 11:00
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) vydalo Aktualizáciu č. 2 Metodického pokynu riadiaceho orgánu č. 12 k stanoveniu postupov pre Zadávateľa pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení z. č. 95/2013 Z. z. v rámci OP KaHR.