Sumár stratégie Európa 2020

25.01.2013 13:18

Európa 2020 je desaťročná stratégia Európskej únie v oblasti rastu. Nezameriava sa však iba na prekonanie krízy, ktorá naďalej postihuje mnoho z našich ekonomík, ale jej cieľom je odstrániť nedostatky aktuálneho rastového modelu a vytvoriť podmienky pre taký typ rastu, ktorý je inteligentnejší, udržateľnejší a inkluzívnejší. 

Na účely hodnotenia pokroku bolo v rámci stratégie nastavených päť hlavných cieľov, ktoré by EÚ mala splniť do roku 2020. Týkajú sa zamestnanosti, vzdelávania, výskumu a inovácie, sociálneho začlenenia a chudoby a oblasti klímy a energetiky. 

Stratégia obsahuje aj sedem hlavných iniciatív, prostredníctvom ktorých orgány na európskej a vnútroštátnej úrovni vzájomne podporujú svoje úsilie na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 v oblastiach, ako sú inovácie, digitálne hospodárstvo, zamestnanosť, mládež, priemyselná politika, chudoba a efektívne využívanie zdrojov.

Úspech tejto stratégie závisí od rozhodného a cieleného úsilia na úrovni EÚ aj samotných členských štátov. EÚ prijíma kľúčové rozhodnutia na dokončenie jednotného trhu v oblasti služieb, energetiky a digitálnych produktov a v oblasti investícií do nevyhnutných cezhraničných prepojení. Na vnútroštátnej úrovni je potrebné odstrániť mnoho prekážok v oblasti hospodárskej súťaže a tvorby pracovných miest. Avšak iba kombinované a koordinované úsilie bude mať žiaduci vplyv na zamestnanosť a rast.

Z tohto dôvodu závisí plnenie cieľov stratégie Európa 2020 v značnej miere od nových riadiacich štruktúr a postupov, ktoré EÚ uplatňuje od roku 2010. Jedným z nich je európsky semester – cyklus koordinácie hospodárskej politiky, ktorý zahŕňa politické usmernenie na úrovni EÚ zo strany Európskej komisie a Rady, reformné záväzky členských štátov a konkrétne odporúčania adresované jednotlivým krajinám, ktoré pripravuje Komisia a na najvyššej úrovni ich schvaľujú lídri členských štátov v rámci Európskej rady. Od členských krajín sa očakáva, že následne tieto odporúčania uplatnia v rámci svojich politík a rozpočtov.


Pozri tiež: