SÚŤAŽ "MEDZINÁRODNÉ PARTNERSTVÁ OBCÍ Z POHĽADU MLADÝCH ĽUDÍ"

18.06.2013 12:55

Združenie miest a obcí Slovenska sa obracia na svojich členov a partnerov so žiadosťou o spoluprácu pri realizácii súťaže „Medzinárodné partnerstvá obcí z pohľadu mladých ľudí“, ktorej cieľom je zvýšiť záujem mladej generácie o život komunity a medzinárodnú spoluprácu ich miestnej samosprávy a získať celkových pohľad mladej generácie na tento druh aktivít obcí t.j. aktivity partnerských obcí.

Súťaž je jednou z aktivít medzinárodného projektu „Partnerská spolupráca ako nástroj pre aktívne občianstvo“, na ktorom sa podieľajú združenia samospráv zo siedmych európskych krajín vrátane Združenia miest a obcí Slovenska. Projekt, ktorý realizuje Poľské združenie obcí spolu s ďalšími partnermi v rámci programu Európa pre občanov, sa zameriava na zvyšovanie odbornosti predstaviteľov samospráv v oblasti medzinárodných vzťahov a efektívnejšie využívanie fondov Európskej únie.

Do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 16 do 25 rokov, ktorých úlohou je vytvoriť krátky film alebo dokument na tému  „Medzinárodné partnerstvá obcí z pohľadu mladých ľudí“. Práve forma súťaže v podobe tvorby krátkeho videa by mala povzbudiť aktívnu účasť mladej generácie.

Cenou pre autorov najlepšieho videa z každej krajiny, ktoré vyberie medzinárodná porota zložená zo zástupcov projektových partnerov, je účasť na medzinárodnej konferencii. Konferencia sa uskutoční 26. a 27. septembra 2013 v Krakove a v jej priebehu budú prezentované víťazné diela z jednotlivých krajín a odovzdávané diplomy autorom víťazných videí. Organizátori súťaže uhradia výdavky spojené s cestovaním, ubytovaním a účasťou na konferencii dvom autorom víťazných diel z každej krajiny.

Združenie miest a obcí Slovenska by preto chcelo požiadať svojich členov a partnerov o sprostredkovanie tejto informácie cieľovým skupinám, aby bola zabezpečená adekvátna účasť súťažiacich, a tým aj kvalita súťažných materiálov. Viac informácií o súťaži nájdete v súťažných pravidláchRegistračný formulár môžu účastníci súťaže zasielať na adresu národného koordinátora súťaže, Združenia miest a obcí Slovenska, najneskôr do 4. júla 2013.