Systém riadenia EŠIF, verzia 1.0

24.11.2014 10:13

Prinášame Vám dokument z Úradu vlády SR - Centrálny koordinačný orgán -

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020

Účinnosť od: 20. 11. 2014
Schválil: vláda SR uznesením č. 586/2014 z 20. 11. 2014