"Tentoraz je to iné"- odštartovanie informačnej kampane EP pred voľbami 2014

03.10.2013 13:26

Informačná kancelária EP na Slovensku zorganizovala 16. septembra informačný brífing pre partnerov a médiá, na ktorom predstavila hlavné myšlienky inštitucionálnej kampane EP pred voľbami 2014.

Každých päť rokov si Európania môžu vybrať, kto ich bude reprezentovať v Európskom parlamente, priamo zvolenej inštitúcii, ktorá reprezentuje ich záujmy pri rozhodovaní v EÚ. Voľby do Európskeho parlamentu , ktoré sa budú konať 22-25. mája 2014 dajú Európanom šancu rozhodnúť o ďalšom politickom smerovaní Európskej únie.

Ústredné posolstvo kampane pritom znie: "Tentoraz je to iné", pretože tentoraz bude hlas európskych voličov dôležitejší ako kedykoľvek predtým - môžu tvoriť takú Európu, akú naozaj chcú. Rozhodnú nielen o politickej väčšine v Európskom parlamente, ale tiež nepriamo "zvolia" predsedu Európskej komisie, európskej výkonnej moci. Tým pádom potvrdia alebo zmenia smerovanie Európy. Po prvýkrát majú kandidátov na post predsedu Európskej komisie nominovať európske politické strany.

Riaditeľ IKEP Robert Hajšel na úvod stretnutia citoval najnovší prieskum Eurobarometer, z ktorého vyplýva, že Európania by boli viac naklonení ísť hlasovať vo voľbách do EP, ak politické strany nominujú svojich kandidátov na post predsedu Európskej komisie. Predstavil taktiež podrobnosti a témy kampane a aktivity, ktoré pri tejto príležitosti IJEP pripravuje.

Kampaň je politicky neutrálna, zameraná na zvýšenie povedomia Európanov. Zdôrazňuje vplyv Európskeho parlamentu na každodenný život občanov a to, prečo by sa mali zúčastňovať na demokratickom procese, nech už sú ich politické názory akékoľvek. Kampaň vysvetľuje nové úlohy a kompetencie (prijaté Lisabonskou zmluvou), ale nestavia sa na žiadnu stranu a neuprednostňuje jeden názor pred druhým.

Kampaň bude mať štyri etapy. Prvá začína prezentáciou sloganu KONAJ, REAGUJ, ROZHODUJ. Cieľom tejto fázy je vysvetliť nové právomoci Európskeho parlamentu a ich dopad na životy európskych občanov.

Druhá fáza bude prebiehať od októbra do februára 2014 a vyzdvihne päť kľúčových tém, ktorými sú: ekonomika, pracovné miesta, kvalita života, peniaze a EÚ vo svete. Udeje sa tak prostredníctvom série interaktívnych podujatí v európskych mestách.

Fáza tri- samotná predvolebná kampaň, začína vo februári. Sústredí sa na dátumy volieb 22-25. máj. Tieto dátumy pribudnú k logu kampane, keď sa budú blížiť voľby.

Po voľbách sa finálna fáza zamieria na novozvolený Európsky parlament, jeho voľbu budúceho šéfa Európskej komisie a inauguráciu novej EK.

Heslo kampane KONAJ, REAGUJ, ROZHODUJ zdôrazňuje, že európski voliči môžu využiť svoje právomoci, zúčastniť sa volieb, aby tak ovplyvnili budúce smerovanie Európy.

Kampaň bude stáť 16 miliónov eur pre 28 krajín a 24 jazykov. Znamená to náklady 0,0316€  na občana EÚ, alebo 0,0388€ na voliča v EÚ.

Európa očami mladých je projekt organizový v spolúpráci s PDCS. Tento ročníik sa uskutoční na Gymnáziu Grösslingová 18.
Posledný deň  - piatok 18. októbra, na ktorom sa zúčastní aj Informačná kancelária EP spolu s poslancami EP, je vyvrcholením projektového týždňa. Účastníci, študenti, budú pred novinármi a hosťami diskutovať svoje predstavy o energetickej politike v rámci simulovanej parlamentnej debaty. Predstavia ich sponzorom projektov, členom Európskeho parlamentu, národných parlamentov aj miestnym politikom.

 

Európsky parlament spúšťa informačnú kampaň k voľbám 2014

Oficiálne odpočítavanie pred voľbami do Európskeho parlamentu 2014 začína 10. septembra, kedy EP spúšťa informačnú kampaň. Táto kampaň bude pokračovať aj po voľbách až dokiaľ nový parlament zvolí budúceho predsedu Európskej komisie. 

"Jediným spôsob ako legitimizovať a ovplyvniť rozhodovanie na európskej úrovni je prostredníctvom Európskeho parlamentu," zdôrazňuje Anni PODIMATA (S&D), jedna z dvoch podpredsedov EP zodpovedných za komunikáciu. "Existujú názory, že politickým rozhodnutiam v EÚ počas súčasnej ekonomickej krízy chýbala potrebná legitimita. Len občania, voliči, majú výlučnú právomoc určiť politickú väčšinu v Európskom parlamente, ktorá stanoví smer pre tvorbu legislatívy, popasuje sa s politickými rozhodnutiami a určí témy diskusií na nasledujúcich päť rokov."

"Európsky parlament je snemovňou občanov EÚ- sme hlasom občanov v európskom rozhodovacom procese ," zdôrazňuje Othmar Karas (EPP), druhý podpredseda EP zodpovedný za komunikáciu. "Tento raz je to ale iné. Táto kampaň bude vrcholiť nielen voľbami do EP 22-25 mája 2014, ale aj po nich, keď Parlament zvolí predsedu Európskej komisie a schváli politický program novej EK."

Väčšina zákonov má dnes pôvod na európskej úrovni, čo znamená, že Európsky parlament je minimálne taký dôležitý ako národné parlamenty. Voliči preto potrebujú vedieť aké rozhodnutia sú prijímané v Bruseli (alebo Štrasburgu) a ako ich oni môžu ovplyvniť.


Kampaň bude mať štyri etapy. Prvá začína prezentáciou sloganu KONAJ. REAGUJ. ROZHODUJ. Cieľom tejto fázy je vysvetliť nové právomoci Európskeho parlamentu a ich dopad na životy európskych občanov.

Druhá fáza bude prebiehať od októbra do februára 2014 a vyzdvihne päť kľúčových tém, ktorými sú: ekonomika, pracovné miesta, kvalita života, peniaze a EÚ vo svete. Udeje sa tak prostredníctvom série interaktívnych podujatí v európskych mestách.

Fáza tri-samotná predvolebná kampaň, začína vo februári. Sústredí sa na dátumy volieb 22-25. máj. Tieto dátumy pribudnú k logu kampane, keď sa budú blížiť voľby.

Po voľbách sa finálna fáza zamieria na novozvolený Európsky parlament, jeho voľbu budúceho šéfa Európskej komisie a inauguráciu novej EK.

Heslo kampane KONAJ.REAGUJ. ROZHODUJ. zdôrazňuje, že európski voliči môžu využiť svoje právomoci a zúčastniť sa volieb, aby tak ovplyvnili budúce smerovanie Európy.
 
väčšina európskych občanov by bola viac naklonená myšlienke ísť hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, ak by politické strany nominovali svojich kandidátov na post predsedu Európskej komisie, vyplýva z výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometer. Po prvý raz bude predsedu Európskej komisie voliť nový Európsky parlament, berúc pri tom do úvahy výsledky volieb do EP. Prieskum tiež ukazuje, že stále väčšie množstvo Európanov sa hlási nielen k národnej, ale aj európskej identite.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso predniesol správu o stave Únie a diskutoval s poslancami o budúcnosti EÚ. V reakcii na použitie chemických zbraní v Sýrii, poslanci vyzvali ku koordinovaného prístupu EÚ, nevynímajúc odstrašujúce opatrenia, ak by tie politické zlyhali. Hlasovali aj za prísnejšie sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a obmedzenie použitia tradičných biopalív. EP tiež spustil informačnú kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2014.
 

Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006
-    Protokol medzi EÚ a Mauritániou o rybolovných možnostiach a finančnom príspevku
-    Európsky trh s uhlíkom v roku 2012
-    Gendercída (rodovo podmienené vraždenie): chýbajúce ženy?
-    Korupcia vo verejnom a v súkromnom sektore: vplyv na ľudské práva v tretích krajinách
-    Následky rozpočtových obmedzení pre regionálne a miestne orgány, pokiaľ ide o výdavky zo štrukturálnych fondov EÚ v členských štátoch
-    Predbežné plánovanie politiky a dlhodobé trendy: rozpočtové dôsledky pre budovanie kapacít
-    Zlepšenie medzinárodného práva súkromného: pravidlá súdnej právomoci v oblasti zamestnávania
-    Za komplexnú stratégiu EÚ v oblasti rybného hospodárstva v tichomorskom regióne
-    Obmedzenia v oblasti rybolovu a teritoriálne vody v Stredozemnom mori a Čiernom mori – spôsoby riešenia konfliktov
-    Výroba, prezentácia a predaj tabakových a súvisiacich výrobkov
-    Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie
-    Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/025IT/Lombardsko – Taliansko
-    Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili – Taliansko
-    Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme medzi ES a Ukrajinou
-    Rokovania EÚ a Číny o bilaterálnej investičnej dohode
-    Obchodné vzťahy medzi EÚ a Taiwanom
-    Obchodná politika EÚ zameraná na krajiny Východného partnerstva pred samitom vo Vilniuse
-    Absolutórium za rok 2011: Európska rada a Rada
-    Dobudovanie Európskeho výskumného priestoru do roku 2014
-    Rekreačné plavidlá a vodné skútre
-    Budúcnosť Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
-    Plnenie rozpočtu na rok 2014 – REMIT a ACER
-    Uznávanie odborných kvalifikácií a administratívna spolupráca prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu
-    Dohoda medzi EÚ a Arménskom o zjednodušení udeľovania víz
-    Dohoda medzi EÚ a Arménskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
-    Prejav prezidenta Senegalu Mackyho Salla
-    Migračné politiky EÚ v oblasti Stredozemného mora
-    Údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA
-    Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR)
-    Pozastavenie dohody SWIFT v dôsledku sledovania zo strany NSA
-    Posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ
-    Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste
-    Právny štát a ľudské práva v Rusku (najmä so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu)
-    Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012
-    Prenosné batérie a akumulátory, ktoré obsahujú kadmium
-    Účasť Jordánska na programoch Únie
-    Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
 
Zdroj: Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku