Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 dňom 16. 09. 2016

14.09.2016 07:04

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 9. augusta 2016, uzavrie 11. výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov dňa 16. septembra 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.