UPOZORNENIE na zmeny v procese verejného obstarávania vo vzťahu k povinnostiam prijímateľov NFP v rámci OPV a OPVaV

11.03.2015 14:06

Dňa 01.03. 2015 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa povinnosti používať elektronický kontraktačný systém (EKS). V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť prijímateľov NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na nasledovné zmeny a povinnosti vo vzťahu k ASFEU.

Tovary, služby a stavebné práce, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ich predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 1000 EUR  a VO bolo začaté po 1.3.2015, možno obstarávať iba prostredníctvom EKS, v inom prípade nebudú pripustené do financovania.

ASFEU od 1.3.2015 vykonáva ex ante kontrolu na všetky podlimitné zákazky!!!!

Rozsah dokumentácie zasielanej na administratívnu kontrolu VO :

Podklady k ex ante kontrole :

1. Stanovenie PHZ a podklady k jej určeniu

2. Návrh opisného formulára z Elektronického kontraktačného systému (EKS)

Pri predkladaní dokumentácie po verejnom obstarávaní prijímatelia NFP predkladajú kompletnú dokumentáciu k VO vytlačenú z EKS.

Telefonické konzultácie k danej problematike sú možné v pracovných dňoch v čase medzi 9.00 -10.00 hod. alebo medzi 15.00 – 16.00  hod. na tel. čísle  0917 421 983 alebo na mailovej adrese dusan.vajas@asfeu.sk.

Upozornenie nájdete aj v rámci webového sídla v Dokumentoch pre prijímateľov OPV a OPVaV.

Za účelom konkrétnejšieho definovania bežnej dostupnosti na trhu (ustanovenia uvedené nižšie) ASFEU požiadala Úrad pre verejné obstarávanie (UVO) o metodické usmernenie. Do jeho vydania, o ktorom budeme následne informovať, sú prijímatelia NFP pre OPV a OPVaV povinní riadiť sa výlučne znením zákona o VO.

ZMENY v zákone o VO

Dňa 1.3.2015 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona o VO, týkajúce sa povinnosti používať elektronický kontraktačný systém (EKS).

§ 4
Finančné limity

(1) Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

(2) Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

(3) Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku
a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,

b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je
1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo
2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.

§ 9b
Bežná dostupnosť na trhu

(1) Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely tohto zákona také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré

a) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

(2) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

(3) Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.

TRETIA ČASŤ
Postupy pri podlimitných zákazkách

§ 91
Úvodné ustanovenia

(1) Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ
a) postupuje podľa § 92 až 99, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu

§ 155m
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. júla 2013

13) Ak ide o podlimitnú zákazku, verejný obstarávateľ nie je povinný použiť postup podľa § 91 ods. 1 písm. a) pri zákazkách, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté najviac jeden kalendárny mesiac po zriadení elektronického trhoviska. Na zákazky podľa prvej vety sa použije postup podľa § 100 až 102, ak ich predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ak ide o tovar, ktorým sú potraviny rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. c); na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia, než tieto limity, sa použije ustanovenie § 9 ods. 9.