Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia

16.08.2016 14:44

Vážený žiadateľ,

Ministerstvo životného prostredia  Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program  Kvalita životného prostredia  v programovom období 2014 – 2020 si dovoľuje informovať, že kompetenciu poskytovať informácie o možnostiach podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia majú jedine zodpovední pracovníci Ministerstva životného prostredia a pracovníci Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR alebo jeho sprostredkovateľských orgánov.

Oficiálne informácie sú poskytované na našej webovej stránke www.op-kzp.sk, ako aj počas informačných dní k aktuálne vyhláseným výzvam, prípadne na vyžiadanie prostredníctvom e-mailových adries vyzvy.opkzp@enviro.gov.skinfo@enviro.gov.sk alebo telefonicky na čísle infolinky +421/906 314 282. Oznam o mieste a čase konania informačných dní je vždy vopred uverejnený na oficiálnej internetovej stránke https://www.op-kzp.sk/udalosti/. Správnosť, presnosť a pravdivosť informácií zabezpečovaných jednotlivými subjektmi mimo Riadiaceho orgánu, príslušných sprostredkovateľských orgánov a zodpovedných pracovníkov Ministerstva životného prostredia SR nie sú Ministerstvom životného prostredia SR garantované a za ich obsah ani dôsledky nie je možné zo strany ministerstva zodpovedať.

Presné informácie sú pre samosprávy základným predpokladom kvalitného spracovania projektu a zvyšujú šance na úspech v hodnotení a získaní podpory zo zdrojov Európskej únie. Vzájomná komunikácia je dôležitá pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale aj pre informovanie o potrebách žiadateľov, resp. prijímateľov zo zdrojov EÚ.

Informácie o aktivitách  Operačného programu Kvalita životného prostredia sú zverejnené aj na facebookovej stránke Operačného programu Kvalita životného prostredia ako aj Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

 

Zdroj:op žp