Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hľadá možnosti financovania rozvoja inteligentných miest

28.04.2017 10:33

Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa dnes opäť zišli predstavitelia verejného a súkromného sektora, aby spoločne diskutovali o možnostiach financovania a implementácie konceptov inteligentných miest v Slovenskej republike.

Koncom februára 2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizoval, za prítomnosti podpredsedu vlády SR P. Pellegriniho a podpredsedu Európskej komisie M. Šefčoviča, stretnutie k procesu vytvorenia investičnej platformy ako formy podpory rozvoja inteligentných miest, resp. regiónov. Navrhovaná investičná platforma má predstavovať nový investičný nástroj, na ktorom sa bude podieľať svojimi zdrojmi Európska investičná banka, verejný aj súkromný sektor. Pridanou hodnotou platformy by mala byť aj jej schopnosť poskytovať expertízu v oblasti smart city riešení a prípadne aj grantové zdroje potrebné pre prípravu konkrétnych projektov.

V rámci pokračujúceho dialógu sa dnes pri diskusnom stole opäť zišli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry, aby spoločne načrtli mechanizmus fungovania investičnej platformy a kroky potrebné pre jej vytvorenie.  Do diskusie prispela aj sekcia centrálny koordinačný orgán, ktorá plánuje v krátkej dobe vyhlásenie tzv. integrovaných výziev podporených zdrojmi z viacerých operačných programov.

„Slovensko sa musí naučiť kombinovať grantové zdroje s nenávratnou formou pomoci aj na úrovni menších projektov. Zatiaľ je v tejto oblasti úspešné len pri veľkých infraštruktúrnych projektoch,“  zdôraznila Alena Sabelová, generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií.

Slovenská republika očakáva, že v krátkej budúcnosti Európska komisia ako aj Európska investičná banka zadefinujú oblasti podpory pre smart city vrátane identifikácie finančných modelov (nástrojov), ktorými majú byť jednotlivé typy projektov financované. Následne bude tento know-how využitý aj pri kreovaní investičnej platformy.

Účastníci diskusie sa zhodli na potrebe úzkej spolupráce pri tvorbe investičnej platformy ako aj potrebe ďalších diskusií o vytvorení tzv. menších regionálnych platforiem, ktoré by slúžili ako pilotné schémy a základ budúcich objemovo robustnejších mechanizmov spolufinancovania projektov v oblasti smart city, tzv. celonárodných investičných platforiem.

zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/urad-podpredsedu-vlady-sr-pre-investicie-a-informatizaciu-hlada-moznosti-financovania-rozvoja-inteligentnych-miest/index.html