Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT03 na predkladanie žiadostí o projekt.

30.06.2015 12:08

Hlavný zámer výzvy: Podporiť opatrenia zamerané na prezentáciu súčasného umenia a kultúry a jej rozmanitosti 

Žiadosti o projekt musia byť doručené do: 14.8.2015 

Projektový grant: EUR 50,000 – 200,000 

(Predpokladaný) dátum začiatku realizácie projektu 1.10.2015 

Dátum ukončenia projektu: 30.4.2016 

Vyhlasovateľ: Správca programu – Úrad vlády Slovenskej republiky 

Zdroje financovania: Finančný mechanizmu EHP Štátny rozpočet SR 

Program: SK05 Podpora diverzity k kultúre a umení v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva 

Relevantný výstup programu: 1702 – Zvýšené povedomie o kultúrnej rozmanitosti a posilnený interkultúrny dialóg

Dátum zverejnenia výzvy: 12.6.2015 

Celková disponibilná alokácia: 1 405 074 eur Komponent: Schéma malých grantov 

Kód výzvy: CLT03