URBACT III IMPLEMENTAČNÉ SIETE

06.04.2016 09:58

URBACT III

IMPLEMENTAČNÉ SIETE

 Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu implementačných sietí je

OTVORENÁ  

od 22. marca do 22. júna 2016

Uzávierka pre podanie návrhov je 22. júna 2016 o 15:00

  
Hlavným cieľom siete pre implementáciu je zlepšiť schopnosť európskych miest realizovať integrované stratégie pre udržateľný mestský rozvoj. Výzva je určená pre:

 • mestá z 28 členských štátov Európskej únie a dvoch partnerských krajín – Nórska a Švajčiarska
 • ktoré už majú integrovanú mestskú stratégiu/akčný plán riešiaci konkrétnu politickú výzvu
 • a zabezpečené financovanie na implementáciu tejto stratégie/akčného plánu

Spojenie s implementačnou sieťou programu URBACT vám umožní pracovať s ďalšími mestami a posilňovať politiky, ktoré sú prioritou pre vaše mesto, či už v súvislosti s hospodárskym rozvojom, obnovou miest, bývaním, mobilitou, sociálnou inklúziou, energetickou efektívnosťou, nízkym obsahom uhlíka v mestskom prostredí, atď.

Budete môcť preskúmať celý rad problémov súvisiacich s implementáciou vašej integrovanej mestskej stratégie alebo akčného plánu, medzi ktoré patrí:

 • Ako môže vaše mesto podporovať integrovaný prístup pri implementácii akčného plánu?
 • Ako môže vaše mesto zapojiť ďalšie miestne zainteresované strany vo fáze implementácie?
 • Ako môžete zmerať vplyv dosiahnutý prostredníctvom politického zásahu?
 • Aké kroky musíte vykonať v projektovom procese (príprava projektov, organizácia výziev na predkladanie projektov, podpora napĺňania projektov)?
 • Ako môžete prejsť od stratégie k operatívnemu akčnému plánu?
 • Čo môžu priniesť projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty) do realizácie vašej stratégie?
 • Ako môžete nastaviť inteligentné verejné obstarávanie?
 • Ako môžete zlepšiť financovanie prostredníctvom finančných inovácií?

OFICIÁLNE DOKUMENTY VZŤAHUJÚCE SA K VÝZVE NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Postup podávania žiadostí je uvedený vo výzve na predkladanie návrhov. Žiadatelia musia vytvoriť a predložiť svoje žiadosti v angličtine prostredníctvom on-line platformy SYNERGIE-CTE. Táto platforma bude čoskoro k dispozícii.

VÝBER PARTNEROV

Čoskoro bude k dispozícii platforma, kde potenciálni žiadatelia môžu zverejniť svoje projektové nápady a kontaktné informácie.

DATABÁZA EXPERTOV URBACT

Kandidáti vedúcich partnerov vyberú a navrhnú svojich vedúcich expertov z online databázy overených expertov URBACT. Zoznam overených expertov URBACT III je k dispozícii na odkaze: https://urbact.eu/experts-list

Výzva pre expertov URBACT je otvorená počas celého trvania programu URBACT III (odkaz: https://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=173950)

UŽITOČNÉ DOKUMENTY

KONTAKT URBACT Secretariat

Kristijan Radojcic k.radojcic@urbact.eu

KONTAKT MDVRR SR

Kamila Gejdošová   kamila.gejdosova@mindop.sk

Lucia Pospišová    lucia.pospisova@mindop.sk