Usmernenie č. 1 a zverejnenie odpovede na často kladené otázky k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu.

31.08.2016 07:26

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 26.08.2016 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k informáciám uvedeným v Príručke pre žiadateľa, ktoré sa týkajú spôsobu vypracovania povinnej prílohy č. 16 ŽoNFP – Finančná analýza, ako aj odstránenie zrejmej chyby v písaní v časti súvisiacej s inštrukciami v rámci vypracovania finančnej analýzy projektu.

Vo finančnej analýze bola dôvodom oprava ustanovenia týkajúceho sa osobných nákladov, ktoré vstupujú ako prevádzkové náklady do výpočtu finančnej analýzy projektu. V zmysle upraveného znenia sú za osobné náklady považované náklady na zamestnancov a zmluvy uzatvorené podľa zákonníka práce, ktorí vykonávajú práce súvisiace s realizovaným projektom (napr. obsluha zariadenia), pričom ide o celkovú cenu práce (t.j. hrubá mzda a odvody za zamestnancov). Zároveň bola v tejto časti odstránená zjavná chyba v písaní vzťahujúca sa informáciám uvádzaným vo vzťahu k tabuľke č. V - Výpočet miery výnosovosti.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, verzia č. 1 na verziu č. 2.

Zároveň na stránke https://bit.ly/2c7p2sv boli zverejnené odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve.

Dokumenty na stiahnutie:

- Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02) - https://bit.ly/2bF9U4s

- Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 (https://bit.ly/2cq5HHe)

- Zverejnenie odpovede na často kladené otázky (FAQ) - https://bit.ly/2c7p2sv

Viac informácií nájdete na stránke:

https://bit.ly/2bRdQSS

faq-k-prílohe-č-9-výzvy.pdf (401950)
usmernenie-č-1-k-výzve-opvai-mh-dp-2016-122-02.pdf (334821)