USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

31.01.2017 13:38

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a príloh výzvy, odstránenia administratívnych chýb, spresnenia podmienok poskytnutia príspevku a optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadostí o NFP. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 3.2.2017 - sa mení na 20.2.2017

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.3.2017 - sa mení na 20.4.2017

  • Súbor typu pdf

Usmernenie č. 2 k výzve

 

 

  • Súbor typu pdf

Text výzvy

 

 

  • Súbor typu pdf

Text výzvy (dokument so sledovaním zmien)

 

 

  • Súbor typu zip

Zmenené prílohy

 

 

  • Súbor typu zip

Zmenené prílohy (dokumenty so sledovaním zmien)