Usmernenie č.1 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

07.03.2016 10:20

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia ( ďalej len OP KŽP), dňa 7.marca 2016 vydalo usmernenie č.1 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o  nenávratný finančný príspevok zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovateľná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP.

Podrobnejšie informácie o usmernení su k dispozícii na stránke OP KŽP.

 

Kontakt pre ďalšie informácie

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať na:

 tel.: +421/2 58 248 313, e-mail: esif@siea.gov.sk

v nasledujúcich dňoch: Pondelok, streda, piatok v čase od 8.00 - 11.30

                                      Utorok v čase od 8.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00