USMERNENIE č. 1 - OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

08.02.2017 10:30

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 07.02.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 (ďalej len „výzva“) je zapracovanie legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj doplnenie popisu prílohy č. 3 žiadosti o poskytnutie NFP.

Vzhľadom na rozsah zmien a s cieľom poskytnúť žiadateľom dostatočný časový priestor na úpravu pripravovaných žiadostí o poskytnutie NFP bol zároveň zmenený termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola, a to z pôvodného termínu 15. 02. 2017 na 03. 03. 2017.

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy,
  • príloha č. 1 výzvy – časť Formulár žiadosti o NFP na Formulár žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 1,
  • príloha č. 1 výzvy – časť Finančná analýza na Finančná analýza v znení Usmernenia č. 1,
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 1 na verziu č. 2,
  • príloha č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov na Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 07. februára 2017.