Usmernenie č. 2 k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

11.11.2016 13:40

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 10.11.2016 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 je upresnenie a doplnenie informácií uvádzaných vo výzve vo vzťahu k:

- spôsobu podania ŽoNFP (doručenie ŽoNFP), ktorý predstavuje formálnu náležitosť výzvy - 1.6 Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP,

- spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku,

- spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku,

- spresneniu definícií a relevancií k horizontálnym princípom vybraných merateľných ukazovateľov projektu, doplneniu nepovinného merateľného ukazovateľa projektu a úpravy príznaku rizika v prípade vybraného nepovinného merateľného ukazovateľa projektu v rámci prílohy č. 5 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 10.11.2016.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 nájdete na stránke:

https://bit.ly/2auFUKD

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2g2iVus

usmernenie_č_2_k_výzve_opvai-mh-dp-2016-122-02.pdf (460786)