USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE NA PODPORU DSV

03.11.2016 12:30

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 27.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci  výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 27.10.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

Zdroj: MŠVVaŠ SR