Usmernenie č.4 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

07.02.2017 19:31

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 7.2.2017 Usmernenie č.4 k 6. výzve na Zníženie energetickej náročnosti  verejných budov.

Cieľom Usmernenia č.4 je zmena formálnej náležitosti - indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme rozdelenia pre jednotlivé kategórie oprávnených žiadateľov, pričom dochádza k presunu indikatívnej  výšky finančných prostriedkov v objeme 5 000 000 EUR z kategórie žiadateľov "Subjekty územnej samosprávy" do kategórie žiadateľov "Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne".

Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Uvedené dokumenty sú zverejnené na stránke www.op-kzp.sk.