Usmernenie MPRV SR č. 3146/2016-612

20.10.2016 10:44

k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 163/2015 z. z.