Usmernenie MPRV SR ku konverzii/prispôsobeniu záväzku na opatrenie ekolog. poľnohospodárstvo

18.05.2016 14:11

Pôdohospodárska platobná agentúra požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o usmernenie ku konverzii / prispôsobeniu záväzkov na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo u žiadateľov, u ktorých podľa pravidiel EÚ došlo k zmene kultúry z ornej pôdy na trvalý trávny porast z dôvodu veku porastu tráv a iných rastlinných krmovín (6 - ty rok).

Na základe uvedeného vydalo MPRV SR dňa 11.05.2016 listom č. 12556/16-600 Usmernenie ku konverzii / prispôsobeniu záväzkov na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo. PPA dáva predmetné usmernenie do pozornosti, keďže sa aktuálne ako aj v budúcnosti môže dotýkať značnej časti žiadateľov, ktorí sú zaradení v záväzku pre opatrenie ekologické poľnohospodárstvo na ornej pôde. Žiadatelia nemusia zmenu záväzku z uvedeného dôvodu PPA osobitne oznamovať, dôležité je, aby vo svojich jednotných žiadostiach vždy uvádzali správne a pravdivé údaje podľa skutočného stavu. PPA každoročne  kontroluje plnenie podmienok záväzku podľa údajov v jednotnej žiadosti a na základe zmeny výmery ornej pôdy na trvalé trávne porasty bude aktualizovať záväzky daných žiadateľov podľa usmernenia MPRV SR. Po spracovaní záväzkov porovnaním na register ekologického poľnohospodárstva vedený Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym s registrom záväzkov Programu rozvoja vidieka oboznámi PPA o prípadnej zmene výmery v záväzku žiadateľov písomne zaslaním skráteného záväzného vyhlásenia s novou špecifikáciou záväzku. Týmto nie sú dotknuté ostatné podmienky záväzku ako aj povinnosti žiadateľov podľa zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)