USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽA - ROZPOČTOVÁ KLASIFIKÁCIA V ITMS2014+

22.06.2017 14:11

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 22.06.2017 Usmernenie pre prijímateľov pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie v predkladaných žiadostiach o platbu v ITMS2014+.

 

V prílohe nájdete podrobnosti: https://www.opvai.sk/media/95243/usmernenie-pre-prij%C3%ADmate%C4%BEa-a-ro_so_rozpoctova_klasifikacia_opvai.pdf