Úspešný štart projektu „Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK“

09.12.2013 13:23

Nitriansky samosprávny kraj (ďalej NSK) odštartoval jeden z kľúčových projektov – digitalizáciu najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Tento finančne i časovo náročný projekt bude sledovať dva špecifické ciele.
Prvým je vytvorenie technického zabezpečenia pre aktivity NSK v oblasti digitalizácie kultúrneho a historického dedičstva. Predpokladá sa, že táto aktivita by mala byť ukončená v prvom kvartáli roka 2014 a skvalitní materiálno-technické vybavenie múzeí a galérií, najmä v oblasti zabezpečenia ochrany zbierkových predmetov.
Druhý cieľ je zameraný na digitalizáciu kultúrnych objektov nachádzajúcich sa v zbierkovom fonde múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Do prvého kvartálu roka 2015 sa počíta s digitalizáciou 8 424 objektov, čo samozrejme prispeje k modernizácii múzeí a galérií pre vedecko-výskumné i náučné ciele, ako aj k zlepšeniu ich propagačných a marketingových aktivít na národnej i medzinárodnej úrovni.
K realizácii tohto dôležitého projektu pristúpil NSK na základe dôkladnej analýzy súčasnej situácie v danej oblasti. Tá ukázala, že materiálno-technické vybavenie múzeí je nedostatočné a vo väčšine prípadov zastarané. Jednotlivé múzeá nemajú k dispozícii ani základné technické prostriedky na vykonanie digitalizácie svojho zbierkového fondu. Tento projekt predstavuje jedinečnú príležitosť uchovania významného kultúrneho dedičstva nitrianskeho regiónu.
Zdigitalizovanie kultúrnych objektov bude mať z hľadiska modernej a technologicky vyspelej doby niekoľko prínosov. V prvom rade budú zachované všetky informácie a charakteristiky kultúrnych objektov v digitálnej podobe, čo sa dá využiť ako relevantná dokumentácia v prípade odcudzenia či zničenia konkrétneho kultúrneho objektu. Rovnako dôležitá je aj možnosť využitia zdigitalizovaných objektov pre účely výskumu či vzdelávania v dosiaľ nepredstaviteľnej a nedostupnej podobe. Digitalizácia takisto umožní zavedenie nových postupov v práci s kultúrnymi objektmi. Ide najmä o využitie digitálnej databázy viacerými užívateľmi, spracúvanie informácií o kultúrnych objektoch na diaľku, atď. Celý projekt bude prospešný pre laickú i odbornú verejnosť, ktorá bude mať prístup k zdigitalizovaným objektom prostredníctvom internetu.
Projekt „Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK“ podporí ešte jeden nezanedbateľný aspekt, ktorým je rozvoj vedomostnej ekonomiky. Pamäťové a fondové inštitúcie podporia prostredníctvom poskytovania relevantných informácií vzdelávací proces, vedecko-výskumné ciele, ako aj voľno-časové aktivity verejnosti. Zohrajú tak významnú úlohu v procese informatizácie spoločnosti a budovania vedomostnej ekonomiky.
V tejto súvislosti je potrebné prízvukovať, že po zrealizovaní projektu dôjde k celkovej modernizácii pamäťových a fondových inštitúcií nielen v rámci NSK, ale aj na národnej i medzinárodnej úrovni. Súvisí to s jednou zo strategických priorít digitalizácie, ktorou je on-line sprístupnenie reprezentatívneho výberu kultúrneho dedičstva Slovenska, dokumentujúceho historickú rôznorodosť našej krajiny. Práve podpora národnej identity prispeje k zviditeľneniu Slovenska v zahraničí, ako aj k zvýšenej miere zapojenia sa do medzinárodných aktivít s inými európskymi digitálnymi knižnicami.
Celkovo možno konštatovať, že naplnením ambiciózneho projektu „Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK“ dôjde k uchovaniu vzácneho kultúrneho dedičstva našej krajiny, z ktorého budú môcť čerpať ďalšie generácie vedcov, odborníkov a študentov.

Európsky fond regionálneho rozvoja „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“.