Ustanovujúce zasadnutie Slovenskej národnej delegácie pri Výbore regiónov EÚ

16.02.2015 15:30

Ustanovujúce zasadnutie Slovenskej národnej delegácie pri Výbore regiónov EÚ sa konalo 11. februára 2015 v Bruseli počas prvého plenárneho zasadnutia v jeho novom funkčnom období. Členovia delegácie za svojho vedúceho opäť zvolili Milana BELICU, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bude zároveň členom predsedníctva Výboru regiónov. V predsedníctve bude tiež zasadať Jaroslav Hlinka, starosta mestskej časti Košice-Juh.
Delegácia, ktorú zobrala na vedomie slovenská vláda a bola formálne schválená Európskou radou, bude počas budúcich piatich rokov zasadať vo Výbore regiónov a zastupovať záujmy slovenských miest a regiónov v EÚ. Podľa vedúceho delegácie Milana Belicu bude počas tohto mandátu dôležité venovať sa jednotlivým témam dôležitých pre Slovenskú republiku a vytvoriť si priestor pre získanie pozícii spravodajcov prostredníctvom politických frakcií. V súvislosti s vykonávaním predsedníctva SR v EÚ bude potrebné zorganizovať podujatia na Slovensku. Predsedníctvo preberie Slovenská republika v júli 2016 od Holandska a v januári roku 2017 ho odovzdá Malte. Vedúci delegácie tiež zdôraznil efektívne prerozdelenie kompetencií v rámci samotnej národnej delegácie a tiež počíta so spoluprácou a koordináciou aktivít počas predsedníctva SR EÚ s eurokomisárom za SR, europoslancami za SR ako aj so stálym zastúpením SR pri EÚ.
Všetci členovia si na tomto ustanovujúcom plenárnom zasadnutí zvoli aj nového predsedu Výboru regiónov, ktorým sa stal Markku Markkula, člen Mestskej rady fínskeho mesta Espoo.
Slovenská delegácia, zložená z 9 riadnych členov a 9 náhradníkov, je súčasťou nového 350-členného zhromaždenia VR zloženého z miestnych a regionálnych politikov, ktorého nové päťročné funkčné obdobie začalo tento mesiac. Členov schvaľuje slovenská vláda tak, aby ich zloženie odzrkadľovalo geografickú rovnováhu na Slovensku.

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 28 členských štátov Európskej únie. Bol ustanovený s cieľom zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne samosprávy. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Pozícia Výboru regiónov je významná aj v tom, že môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity.

 

Zdroj: UNSK