Úvod do európskeho hospodárstva online

18.07.2014 14:10
Úvod do európskeho hospodárstva  

Občania EÚ majú novú možnosť ako byť informovaní o hospodárskych záležitostiach týkajúcich sa Európskej Únie. Na internetovej stránke Hospodárskych a finančných záležitostí (ECFIN) už od apríla 2014 funguje sekcia Úvod do európskeho hospodárstva, ktorej zriadenie bolo iniciované vtedy nadchádzajúcimi voľbami do európskeho parlamentu.

Cieľom tejto iniciatívy bolo podávať informácie, napomôcť pri formovaní verejnej mienky a umožniť voličom robiť rozhodnutia na základe dostatočnej informovanosti. Kľúčové oblasti, ktorým sa stránka venuje sú hospodárska a menová únia, európske hospodárstva, finančná a hospodárska kríza a aktuálne otázky, ktorým Únia čelí vo sfére ekonomiky.

Podáva podrobnejšie informácie ohľadom okolností vzniku HMÚ, procesu a kritérií prijímania eura, ako aj vízie a jednotlivé koncepcie pre budúcnosť. Pod európskymi hospodárstvami sa rozumie koordinovanie ekonomík jednotlivých členských štátov, monitorovanie hospodárskeho rastu a vydávanie odporúčaní krajinám pre zefektívnenie napĺňania pravidiel Paktu rastu a stability. Stránka ponúka aj náhľad na hospodársku situáciu jednotlivých členských štátov, nájdete tu aktuálne ekonomické ukazovatele a návrhy riešení potrebných pre prekonanie problémov a dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu.

V rámci tematiky ekonomickej krízy podáva analýzu a vysvetlenie príčin vzniku a rozšírenia krízy, ale aj reakcie a prijaté opatrenia, vrátane finančnej pomoci postihnutým krajinám. V neposlednom rade sa zaoberá stratégiou EÚ pri hodnotení aktuálnych otázok týkajúcich sa predovšetkým hospodárskeho rastu, financovania investícií, zamestnanosti, problematike starnutia populácie a jeho dopad na ekonomiku štátov.

Popri vyššie menovaným kľúčovým oblastiam obsahuje stránka aj ďalšie relevantné fakty a ekonomické ukazovatele, či už v rámci sekcie často kladených otázok, "Vedeli ste, že..." alebo v slovníku pojmov súvisiacich s hospodárskou politikou EÚ a ekonomickou integráciou.

Sekcia Úvod do európskeho hospodárstva je plne funkčná aj v slovenskom jazyku.

Viac na: https://ec.europa.eu/economy_finance/explained/index_sk.htm