Oznámenie o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“

12.12.2014 12:17

Nitriansky samosprávny kraj ako obstarávateľ Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja (ÚPN R NK) oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy, odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti, že v zmysle § 22 a § 31 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 11.12.2014 do 31.01.2015 prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“.

Územnoplánovacia dokumentácia „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja (kompletný materiál) je dostupná k nahliadnutiu na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbore strategických činností, oddelení územného plánovania a životného prostredia, Kupecká 3, Nitra a v elektronickej forme aj na konci tohoto oznámenia. Vaše podnety, pripomienky a stanoviská žiadame doručiť písomne najneskôr do 31.01.2015 na adresu: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností, Rázusová 2A, 949 01 Nitra. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne sa v zmysle platnej legislatívy nebude prihliadať.

Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN R NK“ je ateliér AUREX s.r.o., Ľubľanská ul., 831 02 Bratislava. Hlavný riešiteľom je Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.

Odborne spôsobilou osobou na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN R NK“ podľa §2a zákona č. 50/1976 Zb. je Ing. arch. Marianna Bogyová.

 

Dokumentácia na pripomienkovanie :

Textová časť :

Text: (PDF 11,9 MB)

Záväzná časť: (PDF 575,4 kB)

Prílohy: (PDF 2,66 MB)

Grafická časť :

Komplexný výkres priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia (súhrn): (PDF 53,92 MB)

Komplexný výkres priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia (náložka): (PDF 21,63 MB)

Výkres koncepcie verejného dopravného vybavenia (súhrn): (PDF 20,19 MB)

Výkres koncepcie verejného dopravného vybavenia (náložka): (PDF 1,18 MB)

Výkres koncepcie verejného technického vybavenia (súhrn): (PDF 20,02 MB)

Výkres koncepcie verejného technického vybavenia (náložka): (PDF 1015,31 kB)

Výkres ochrany prírody vrátane prvkov ÚSES (súhrn): (PDF 14,69 MB)

Výkres ochrany prírody vrátane prvkov ÚSES (náložka): (PDF 22,51 MB)

Výkres vyhodnotenia perspektívneho použitia PP a LP
na nepoľnohospodárske účely (súhrn): (PDF 34,71 MB)

Výkres vyhodnotenia perspektívneho použitia PP a LP
na nepoľnohospodárske účely (náložka): (PDF 1,07 MB)