V Bratislave a Banskej Bystrici sa konali informačné semináre k výzvam č. 15 a č. 16 zameraným na oblasť odpadového hospodárstva

06.02.2017 14:33

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia zorganizovali na prelome januára a februára 2017 informačné semináre k vyhláseným výzvam č. 15 a č. 16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov. Semináre boli určené potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok.

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 boli vyhlásené 31. októbra 2016 v rámci prioritnej osi 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a špecifického cieľa: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Celková finančná alokácia pre obe výzvy predstavuje sumu 140 mil. eur z Kohézneho fondu.

Účastníci seminárov mali možnosť získať podrobné informácie o predmetných výzvach a o výbere vhodnej výzvy v nadväznosti na plánované aktivity žiadateľa. Odzneli informácie aj o podmienkach poskytnutia finančného príspevku, spôsobe preukazovania splnenia podmienok jeho poskytnutia, k financovaniu projektu či vypracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Na záver seminárov dostali účastníci priestor na riešenie svojich individuálnych projektových požiadaviek prostredníctvom osobných konzultácií so zástupcami MŽP SR.

Prezentácia na stiahnutie

Fotogaléria

Aktuálne informácie o plánovaných podujatiach sú pravidelne zverejňované na webovom sídle operačného programu www.op-kzp.sk.