V regiónoch sa uskutočnili informačné dni o podpore z eurofondov na rozšírenie kapacít škôlok

25.11.2015 13:17

Presne 1044 miest a obcí zo siedmich krajov Slovenska bolo pozvaných na informačné dni týkajúcich sa výzvy vyhlásenej ministerstvom vnútra v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Na stretnutiach v Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach sa počas uplynulých troch dní mohli zástupcovia samospráv oboznámiť s možnosťami čerpania pomoci z Eurofondov na rozšírenie kapacít škôlok.

Požiadať o podporu môže každá tretia obec

Počas regionálnych informačných dní sa zástupcovia miest a obcí mohli oboznámiť s podmienkami, kritériami a postupmi súvisiacimi s podávaním projektov na rozširovanie kapacít škôlok. Peniaze z Európskej únie môžu na tento účel získať tie samosprávy, ktoré dokážu vytvoriť nové miesta pre škôlkarov buď výstavbou nových objektov alebo rekonštrukciou existujúcich budov. Ide najmä o obce a mestá, v ktorých okrem majoritnej spoločnosti žijú aj rómske komunity. Potenciálnymi prijímateľmi tejto pomoci je tak viac ako tisícka obcí definovaných v dokumente s názvom Atlas rómskych komunít. Podmienkou čerpania pre obec je, že aspoň 30% novovytvorených miest obsadia rómske deti. Okrem zvyšovania kapacít a posilňovania kvality vzdelávacích programov je našim cieľom aj odstránenie diskriminácie v prístupe detí k predškolskému vzdelávaniu, “ vysvetlila Lucia Rozkopálová, riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít zo sekcie európskych programov ministerstva vnútra, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje. 

Môžeme vytvoriť tisícky nových miest pre škôlkarov

Pomoc vo výške 58 miliónov eur je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a uchádzať sa o ňu môžu obce a mestá z Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Rezort vnútra predpokladá, že takto podporí najmenej 200 škôlok. Samosprávy budú projekty spolufinancovať vo výške 5 % z ich celkovej hodnoty. Výstavbou nových materských škôl alebo ich rekonštrukciou môže na Slovensku pribudnúť niekoľko tisíc nových miest pre škôlkarov.

Prvá uzávierka žiadostí je už vo februári

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorú ministerstvo vnútra vyhlásilo 30. októbra 2015, je súčasťou operačného programu Ľudské zdroje. Prvé kolo posudzovania doručených žiadostí k otvorenej výzve prebehne vo februári budúceho roka, ďalšie kolá hodnotenia prebehnú následne v intervaloch 2 mesiacov. Viac informácií o vyhlásenej výzve nájdete na https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2.