V roku 2016 SIEA spustila viacero nových podporných projektov a pripravuje ďalšie

29.12.2016 18:13

V roku 2016 Slovenská inovačná a energetická agentúra realizovala viacero nových podporných mechanizmov, ktoré zaznamenali enormný záujem verejnosti. Pre nasledujúci rok pripravila ďalšie projekty. Aj pri nich platí, že mnohé budú k dispozícii vôbec po prvý raz.

Nové možnosti podpory v roku 2016 súviseli predovšetkým s novým programovým obdobím európskych investičných a štrukturálnych fondov do roku 2020. SIEA je implementačnou agentúrou už od roku 2004. V aktuálnom období zabezpečuje administráciu dopytovo orientovaných výziev pre dva operačné programy a okrem toho pripravuje aj viaceré národné projekty.

„Vysoký záujem potvrdzuje atraktívne zameranie podporných mechanizmov. Prioritou bolo pomôcť perspektívnym a užitočným projektom. Pri energetike dostanú šancu systematické a čo najkomplexnejšie opatrenia, v oblasti inovácií je dôraz na riešenia s vysokým stupňom inovatívnosti," uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde SIEA zodpovedá za oblasť týkajúcu sa prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, najväčšia podpora doteraz smerovala do obnovy verejných budov. Žiadosti mohli podávať obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj ústredné orgány štátnej správy. Práve pre ne je to vôbec prvá príležitosť obnoviť vďaka európskym prostriedkom budovy, ktoré spravujú.

„Prijali sme takmer 460 žiadostí v hodnote 220 miliónov €, z ktorých budú uzatvorené zmluvy v hodnote takmer 160 miliónov €. Ďalší žiadatelia sa môžu o podporu uchádzať v pripravovanej výzve, ktorá bude vyhlásená začiatkom budúceho roka," uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Naplánované sú aj viaceré výzvy pre podnikateľov. Napríklad na podporu vykonania energetických auditov a tiež na opatrenia, ktoré z nich vyplývajú, alebo na podporu rekonštrukcií rozvodov centrálneho zásobovania teplom. Podnikatelia v Bratislavskom samosprávnom kraji sa môžu uchádzať o dotácie z rozpočtu Ministerstva hospodárstva SR na energetické audity už teraz. V rámci výzvy, ktorú pripravila SIEA v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, je zo štátnych prostriedkov k dispozícii 300 000 €. Žiadosti je možné podávať do konca januára 2017.

Najďalej vo využívaní poskytnutej podpory zo zdrojov EÚ je národný projekt SIEA Zelená domácnostiam, ktorý bol vôbec prvým národným projektom otvoreným v tomto programovom období. Od jeho spustenia v decembri 2015 o príspevky na využívanie obnoviteľných zdrojov energie prejavili domácnosti záujem vo vyše 14 800 prípadoch. Aktuálne sú preplatené poukážky v hodnote vyše 8 miliónov €, vďaka ktorým bolo inštalovaných vyše 3800 zariadení. Ďalších vyše 3000 poukážok môžu domácnosti využiť do konca marca 2017. Celkovo je na tento projekt vyčlenených 45 miliónov €.

V prípade Operačného programu Výskum a inovácie SIEA už prijala vyše 400 žiadostí o podporu na zavádzania technológií s vysokým stupňom inovatívnosti. Aktuálne sú vyhlásené aj výzvy zamerané na uvedenie nových výrobkov a procesov v začínajúcich a existujúcich malých podnikoch.

 Informácie o zameraní a termínoch pripravovaných výziev, ktoré SIEA administruje, sú priebežne aktualizované na stránke SIEA. Okrem viacerých nových výziev agentúra pripravuje ďalšie národné projekty. V roku 2017 bude pokračovať úspešný projekt bezplatného energetického poradenstva, vďaka európskej podpore bude rozšírené monitorovanie energetickej efektívnosti a plánované sú aj projekty zabezpečujúce pre podnikateľov užitočné informácie, konzultácie a pomoc v oblasti inovácií, duševného vlastníctva a energetiky.