Viac ako 400 miliónov eur na nové výzvy operačného programu Výskum a inovácie

02.06.2016 09:48

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila dňa 31. mája 2016 dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) spolu v objeme za viac ako 400 miliónov eur.

Prioritou oboch výziev je podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií. Rovnako aj vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu, vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím.
     Pre výzvu na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenená alokácia 200 miliónov eur. Minimálny limit na jeden projekt je na úrovni 1 milión eur a maximálny vo výške 7 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty podnikateľského sektora výskumu a vývoja v rámci Schémy štátnej pomoci. Prvé posudzované časové obdobie má dátum uzávierky dňa 30. 6. 2016.
     Výzva na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 má z EFRR k dispozícii alokáciu 218 miliónov EUR. Táto je rozčlenená na päť oblastí špecializácie RIS3 SK podľa dostupných vedecko-výskumných kapacít SR. Oprávnenými žiadateľmi o NFP môžu byť výskumné inštitúcie z verejného, štátneho, neziskového sektora, vysoké školy alebo podnikateľské subjekty. Prvé posudzované časové obdobie tejto výzvy je stanovené na 31. 8. 2016.
     Výzvy sú otvorené, to znamená, že ich uzavretie nastane vyčerpaním na ne alokovaných finančných prostriedkov. Kompletné informácie, vrátane úplného znenia výziev a príloh nájdete na webovom sídle VA a na https://www.opvai.sk/.

Zdroj: MŠVVaŠ SR