Výberové konanie na regionálnych koordinátorov terénnej sociálnej práce

20.05.2016 15:11

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity hľadá vhodných uchádzačov  na pozície regionálneho koordinátora/ koordinátorky terénnej sociálnej práce v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK. Termín nástupu je najneskôr do 01.07.2016, príp. dohodou. 

Je potrebné, aby uchádzači o pracovné miesto regionálnej koordinátorky/koordinátora zaslali najneskôr do 3.júna 2016 na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova 2, 812 72 Bratislava zoznam požadovaných dokladov:

  1. motivačný list,
  2. podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (iné formáty nebudú  akceptované;  web: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae)
  3. kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
  4. potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok),
  5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  6. minimálne 1 referencia.

Viac informácií nájdete tu (PDF, 317 kB).