Vybrané materiály z 51.schôdze vlády SR

22.03.2017 18:53

Vláda SR na dnešnej 51.schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály:

pod bodom 4:

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. - nové znenie

Číslo materiálu: UV-13182/2017

Rezort: MPaRV SR

Rezortné číslo: 179/2017-100

Predkladateľ: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017

Rokovanie: 51/2017, 22.03.2017, 4. bod programu

Materál: Schválený s pripomienkou

Č. uznesenia: 132/2017

 

Obsah:

Návrh uznesenia

Predkladacia správa

Vlastný materiál

Pripomienkové konanie

Návrh komuniké

Obal

Doložka zlučiteľnosti

Dôvodová správa

Dôvodová správa 2

Doložka vplyvov

Doložka vplyvov 2

Doložka vplyvov 3

Doložka vplyvov 4

Príloha

 

 

Stanovisko SVL

 

Kompletný materiál (v .zip formáte)

pod bodom 12

Názov: Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov

Číslo materiálu: UV-11845/2017

Rezort: Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

Rezortné číslo: 3569-11832/2017/SVPNRO

Predkladateľ: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

Podnet: Pokyn predsedu vlády z 10.1.2017

Rokovanie: 51/2017, 22.03.2017, 12. bod programu

Materál: Schválený

Č. uznesenia: 140/2017

 

Obsah:

Návrh záznamu

Predkladacia správa

Vlastný materiál

Návrh komuniké

Obal

 

Kompletný materiál (v .zip formáte)