Vyhlásená I. výzva SK - HU

03.08.2016 11:38

Vyhlásená I. výzva

Riadiaci orgán v spolupráci s Národným orgánom vyhlásili prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámciProgramu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

  • PO1 – Príroda a kultúra
  • PO2 – Posilnenie cezhraničnej mobility
  • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Indikatívny rozpočet vo výzve je 67 475 822 EUR z ERDF.

Termín na predloženie žiadostí: 31. október 2016

Podrobné informácie: https://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/1-vzva-na-predkladanie-iadosti-o-poskytnutie-fp