Vyhlásenie súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016".

06.05.2016 08:37

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 6. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016". Do súťaže sa môžu zapojiť miestne akčné skupiny (MAS) a verejno-súkromné partnerstvá (VSP) na Slovensku v termíne do 20.5.2016.

Miestnym akčným skupinám a verejno-súkromným partnerstvám sa ponúka možnosť prezentovať svoje územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS/VSP zaujímavé, originálne alebo výnimočné.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016.

V súťaži sú vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:

1. Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS/VSP nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti)

2. Naši ľudia (obyvatelia z územia MAS/VSP, ľudia z územia MAS/VSP vytvárajúci hodnoty)

3. Naše tradície (kroje reprezentujúce územie MAS/VSP)

4. Naša budúcnosť (deti a mládež a ich aktivity)

5. Naše „naj“ (pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS/VSP)

6. Život v našej MAS/VSP (aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS/VSP)

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky MAS/VSP pôsobiace na území Slovenskej republiky. MAS/VSP môže poslať súťažnú fotografiu do každej z uvedených kategórií, maximálne však jednu do každej kategórie. Prihlásené fotografie musia zachytávať jednu z tém z územia MAS/VSP. Môžu byť farebné i čiernobiele. V prihláške je potrebné uviesť krátky a výstižný názov fotografie (max. 50 znakov) a zároveň aj popis (max. 200 znakov – za znak sa ráta aj bodka, čiarka či medzera), čo fotografia zobrazuje, pri akej príležitosti bola zhotovená a pod. Pri každej súťažnej fotografii bude zverejnený iba jej názov a popis. Meno MAS/VSP ani autora nebude v hlasovaní známe, čím bude zabezpečené objektívnejšie hlasovanie. Meno MAS/VSP a meno autora (ak meno autora uvedie MAS/VSP v prihláške do súťaže) budú zverejnené po ukončení hlasovania, pri ďalšej prezentácii súťaže.

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na web stránke www.nsrv.sk, kde budú môcť za ne hlasovať návštevníci stránky. Link na hlasovanie bude zverejnený aj na Facebooku, aby bolo hlasovanie prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí.

Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2016. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Platný hlas je z jednej IP adresy len jeden. Fotografia s celkove najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou. Zároveň budú najlepšie fotografie prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka. Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016.

Technické požiadavky na zasielané fotografie:

- vo formáte .jpg,

- veľkosť fotografie min. 1,5 MB.

V prípade Vášho záujmu o zapojenie sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“, zašlite vyplnenú priloženú prihlášku (v tlačenej podobe) spolu so súťažnou fotografiou/fotografiami v elektronickej podobe (na CD) na adresu:

- Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra

Podrobnejšie informácie o súťaži získate v Agentúre pre rozvoj vidieka, kontakt:

- Mgr. Lenka Lacinová (lacinova@arvi.sk).

Dokumenty na stiahnutie:

- Informácie (https://bit.ly/1OgCmGh)

- Prihláška (https://bit.ly/1T4G39E)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1075