VYHLÁSENIE SÚŤAŽE „VEĽKÁ CENA SOPK“ PRE ROK 2013

31.07.2013 14:57

Podpora etických princípov podnikania v SR
Vyhlásenie súťaže „VEĽKÁ CENA SOPK“ pre rok 2013
(12. ročník súťaže)

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) má eminentný záujem, aby podnikateľská etika uplatňovaná v širokom okruhu podnikateľských subjektov na Slovensku vytvárala podmienky a umožňovala prienik morálky a spoločenskej zodpovednosti do ekonomických, ako aj do užších obchodných vzťahov a tým ovplyvňovala efektívnosť podnikania a prispievala tak aj k pozitívnemu vývoju slovenskej ekonomiky ako celku.

SOPK od roku 2002 vyhlasuje súťaž – Veľká cena SOPK - zameranú na dodržiavanie etických princípov v podnikaní v záujme rozšíriť okruh tých podnikateľov na Slovensku, ktorí budú dôveryhodným subjektom pre svojich obchodných partnerov, svojich spotrebiteľov a zákazníkov, pre svojich zamestnancov, pre príslušné orgány štátnej správy a širokú verejnosť, ale napokon aj vzorom pre svojich konkurentov.

Na základe uznesenia Predstavenstva SOPK číslo 56/4/2013 z 2. júla 2013, ktorým boli potvrdené Pravidlá súťaže „Veľká cena SOPK“, vzor prihlášky pre rok 2013 a harmonogram zabezpečenia 12. ročníka súťaže.

Predstavenstvo SOPK vyhlasuje súťaž „Veľká cena SOPK“ pre rok 2013

Prihlášku do súťaže pre rok 2013, vrátane odporúčanej dokumentácie pre hodnotenie možno zasielať Úradu SOPK po zverejnení tejto výzvyod septembra 2013, najneskôr však do konca februára 2014. Priložená sprievodná dokumentácia, napr. výročné správy, komentár ku kritériám súťaže, a pod. môžu prezentovať hodnotenie za predchádzajúci rok, v tomto prípade za rok 2012.

Subjekty budú do súťaže zaraďované na základe úplne a pravdivo vyplnenej prihlášky, ktorú treba zaslať, alebo doručiť úradu SOPK, prípadne aj prostredníctvom regionálnych komôr SOPK na adresu:
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9
816 03 Bratislava

Podrobnejšie informácie záujemcom poskytnú všetky regionálne komory SOPK, alebo Ing. Ján Vlčko, tajomník predsedu SOPK, tel. 02/54131158, fax: 02/54131159, e-mail: jan.vlcko@sopk.sk.