Vyhrajte nový tablet v súťaži o prírode!

25.06.2013 14:22

Do súťaže o atraktívnu cenu sa môžu vysokoškoláci stále zapojiť. Stačí si vybrať ľubovoľný okruh témy (napr. prírodné bohatstvo Slovenska, rastlinstvo, živočíchy, prečo vznikajú povodne, zdroje energie a pod.) a vytvoriť multimediálnu prezentáciu zameranú na oblasť výchovy vzťahu človeka k prírode a ekológii. Úlohou je zaujať, a formou hry či animácie naučiť najmenších žiakov niečo nové.

Do konca júna majú vysokoškoláci príležitosť zapojiť sa do súťaže Nauč ma o prírode, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).  Interaktívna edukatívna pomôcka je určená pre žiakov I. stupňa základných škôl. Téma musí byť spracovaná pre potreby vzdelávania žiakov I. stupňa ZŠ v rámci predmetu Prírodoveda. Traja najlepší získajú tablet a ich dielo bude sprístupnené aj pedagógom na vzdelávacie účely. Súťažiť môžu všetci študenti tých vysokých škôl, ktoré prostredníctvom ASFEU realizovali alebo realizujú svoje projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ.

Táto súťaž je podporovaná v rámci operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci operačného programu Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o podmienkach súťaže nájdu záujemcovia nawww.asfeu.sk. Súťažné práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti posielať do 30. júna 2013 (rozhoduje dátum podania) na poštovú adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Nauč ma o prírode.