VYPRACOVANIE PLÁNOV LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

02.11.2015 14:21

Operačný program
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie
8- Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Podopatrenie
8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov – Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva)

Číslo výzvy
15/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy
02.11.2015

Dátum uzavretia výzvy
11.12.2015

Oprávnené aktivity

– vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva)

– podmienkou oprávnenosti je vypracovanie relevantných súčastí Programu starostlivosti o les v zmysle zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. v zmysle § 40, odst. 2 uvedeného zákona sú jeho súčasťami najmä všeobecná časť, opis porastu, program starostlivosti hospodárskych opatrení, “plochová” tabuľka, prehľadové tabuľky a obrysová a porastová mapa, evidenčná časť programu starostlivosti, prieskum a plán lesnej dopravnej siete, prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch, plán lesníckotechnických meliorácií, ekonomický prieskum vrátane vyčíslenia dosahov osobitného režimu hospodárenia a ocenenie lesného majetku, ktoré môže podľa požiadaviek zahŕňať určenie všeobecnej a spoločenskej hodnoty vrátane hodnoty efektov v mimoprodukčných funkcií lesa

Oprávnený žiadateľ

Príjemcom pomoci v prípade účelu vypracovania Programov starostlivosti o lesy je obhospodarovateľ lesa, vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsobu financovania

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinutú regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj)

Oprávnené výdavky na 1 projekt: 

max. 7 500 000 Eur

Finančná alokácia výzvy

11 700 000 Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7232