Výskum mikroklímy Nitry prekvapil aj vedcov

16.09.2014 09:42

Kolektív výskumníkov z oblasti fyziky, chémie, environmentalistiky a matematiky sa dopracoval k originálnym výsledkom vedeckého projektu financovaného z eurofondov. Realizovala ho Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá v rámci operačného programu Výskum a vývoj získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 887-tisíc eur.

Dôsledky urbanizácie,  zásahy do vegetácie a ich dopad na kvalitu vody, pôdy a  zdravie človeka skúmal vedecký tím počas všetkých ročných období. Výsledkom podrobného výskumu je konkrétny model mikroklímy Nitry, ktorý je databázou fyzikálno-chemických veličín využiteľných napríklad pre architektov a urbanistov. Vedcov počas projektu prekvapili príčiny znečistenia mesta. ,,Zistili sme, že znečistenie Nitry nepochádza len z výfukových plynov alebo exhalátov z teplární, ale pochádza aj zo zdrojov mimo mesta. Zmena prúdenia vzduchu spôsobuje, že tieto zdroje ovplyvňujú aj Nitru. Závažné je, že zmeny teploty a vlhkosti prostredia majú za následok zvýšenie ftalátov v organizme človeka. Inak povedané, v ľudskom tele sa objavujú nebezpečné chemické látky, ktoré negatívne vplývajú na dýchacie ústrojenstvo človeka," uviedol rektor univerzity Ľubomír Zelenický. Výsledky výskumu využijú odborníci v praxi predovšetkým na ochranu vegetácie a zdravia obyvateľov mesta.

Ďalších takmer 16 miliónov eur, ktoré univerzita získala prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, investovala do budovania infraštruktúry  za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Využila ich napríklad na vytvorenie špecializovaných  učební pre prax, rozsiahlu rekonštrukciu internátu či kompletnú výstavbu bazéna pre študentov Katedry telesnej výchovy.

Zdroj: asfeu.sk