Výstavba priemyselných zón za účelom podpory, rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov Slovenska

06.12.2015 10:03

Uznesením vlády SR č. 1027/2006 zo dňa 6. decembra 2006 bola založená spoločnosť MH Invest, s.r.o., ktorá sa stala dňa 13. decembra 2006 uznesením vlády SR č. 1070/2006 dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva SR. Jediným a úplným vlastníkom spoločnosti je MHSR. MH Invest, s.r.o. bola vytvorená ako spoločnosť pre stavebnú a inžiniersku činnosť spätú s výstavbou priemyselných zón za účelom podpory, rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov Slovenska, k napomáhaniu zlepšenia podnikateľského prostredia a zvyšovaniu zamestnanosti.

Metodickým pokynom Ministerstva hospodárstva SR č. 5/2007 zo dňa 8. novembra 2007, v znení neskorších úprav, bola spoločnosť poverená realizáciou a dohľadom nad výstavbou priemyselných zón pre vyššie územné celky, mestá a obce, ktorým bola pridelená dotácia na regionálny rozvoj vo výške viac ako 1,327 mil. Eur. Účelom je zaviesť jednotné štandardy a metódy postupov pri nakladaní s verejnými zdrojmi, predísť a zabrániť prípadnému neefektívnemu a nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi, ako aj uľahčiť kontrolovateľnosť hospodárnosti sústredením vybraných činností do pôsobnosti spoločnosti MH Invest, s.r.o.