Výzva - Bezpečne v komunite - bezpečne doma 2016

03.10.2016 13:35

O podporu projektov, ktoré napomáhajú vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách či komunitách sa môžu do 2. novembra 2016 uchádzať mimovládne neziskové organizácie, školy, či samosprávy v grantovom programe Bezpečne v komunite - bezpečne doma 2016.

Grantový program Bezpečne v komunite - bezpečne doma je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorého zriaďovateľom je KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group. Vznikol v roku 2015 a v prvom ročníku boli v ňom podporené projekty celkovou sumou 78 114 €. Podporu získali školy, mimovládne neziskové organizácie i mestská polícia. Cieľom projektových aktivít bola podpora bezpečného pohybu, prevencia úrazov detí a vytváranie bezpečného prostredia v rodinách, školách a komunitách prostredníctvom vzdelávania a projektov v regiónoch celého Slovenska. Program podporil vytváranie zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti, rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých a participatívne zapájanie detí aj do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia.

Prečítajte si o podporených projektoch v roku 2015.

Ciele:

Podpora vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách, komunitách.

 • podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí,
 • rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých,
 • zapájanie detí a mladých ľudí aj do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia na princípe participatívneho plánovania.

Cieľové skupiny:

 • deti a mladí ľudia do 30 rokov (bežná populácia, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
 • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Nastavenie grantového programu (GP)

 • ročne 1 kolo grantového programu (GP)
 • maximálna výška príspevku pre žiadateľa  je 1 500 €
 •  výška odsúhlaseného grantu závisí od posúdenia žiadosti, podpora v plnej výške žiadanej sumy nie je podmienkou schválenia
 • dĺžka projektu 1-8 mesiacov
 • v jednom kole GP môže organizácia poslať len jednu žiadosť / projekt
 • PLUS pre projekt - odporúčanie zamestnanca Kooperativa, prípadne jeho aktívne zapojenie

Oprávnení žiadatelia:

 • komunitné centrá
 • materské centrá
 • školy
 • samosprávy – obce, mestá
 • mimovládne organizácie, ktoré pracujú s rodinami (napr. náhradnými, v kríze...)

Oprávnené aktivity:

 • rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality a života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí,
 • podporujú participáciu detí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom, v ktorých sa navzájom učia tvoriť spoločne bezpečné prostredie,
 • prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia,
 • publicita (zviditeľnenie značky Kooperativa) – minimálne 1 článok o projekte a jeho podpore v regionálnom printovom médiu.

Formálne kritériá:

 • Projekty / žiadosti sa predkladajú len elektronicky prostredníctvom online aplikácie https://nds.nds.sk/nds/.
 • Formuláre musia mať vyplnené všetky časti/kolónky.
 • Projekt / žiadosť o finančný príspevok  musí byť  odoslaný do 2. novembra 2016. ŽIADOSTI DORUČENÉ INÝM SPÔSOBOM ALEBO ODOSLANÉ PO TOMTO TERMÍNE, BOHUŽIAĽ NEMÔŽU BYŤ AKCEPTOVANÉ!
 • Povinné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o finančný príspevok v online aplikácii: sken štatútu/stanov žiadateľa, sken potvrdenia o IČO, štatutárovi, čísle účtu (musí obsahovať aj IBAN a SWIFT), 3-4 ilustračné fotografie, prípadne logo organizácie.

Hodnotiaci proces:

Hodnotiaci proces je trojstupňový:

 1. individuálne - zástupca NDS, zástupca poisťovne KOOPERATIVA a externý odborník – body za splnenie kritérií a celkové hodnotenie projektu
 2. skupinové stretnutie – výber z najlepšie hodnotených projektov, odporučenie prerozdelenia podpory
 3. schválenie podpory Správnou radou NDS

Grantový proces a realizácia projektu:

 • 3. 10. 2016: OTVORENÁ GRANTOVÁ VÝZVA - predkladanie projektov
 • 3. 10. -  2. 11.  2016: prijímanie žiadostí, konzultácie
 • 25. 11. 2016: VYHLÁSENIE výsledkov grantového programu
 • 12/2016: zmluvný proces NDS – podporené organizácie
 • 01 – 08/2017:  realizácia / monitoring / priebežné správy z podporených projektov
 • 09/2017: vyúčtovanie, záverečné správy z podporených projektov na stránke NDS

Konzultácie:

Konkrétne otázky pri písaní projektu (žiadosti) je možné konzultovať s projektovou manažérkou Nadácie pre deti Slovenska – Lucia Skokanová, lucias@nds.sk, 0911 702 660, ako aj počas vzdelávacích workshopov.
Ak organizácie budú chcieť konzultovať zámer projektu až v priebehu posledných dní pred uzávierkou, konzultácia im môže byť odmietnutá z kapacitných dôvodov Nadácie pre deti Slovenska.

Kontakty:

Nadácia pre deti Slovenska
GP Bezpečne v komunite – bezpečne doma
Heydukova 3, 811 08 Bratislava
Tel.:   02 – 52 63 64 71
Web:   www.nds.sk
Projektový manažér: Lucia Skokanová, lucias@nds.sk, 0911 702 660

Ďalšie informácie a formuláre nájdete TU.