Výzva č. 1 / 2016 Fondu na podporu umenia

01.12.2015 13:02

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámciProgramu 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy, na nasledujúce podprogramy:

– Podprogram 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže

– Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

– Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov

Cieľom programu je podporiť projekty nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých a kultúrnych aktivít a ľudovej kultúry.

Program 2 nepodporuje aktivity z oblasti amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti a voľnočasové aktivity, mobility a prezentáciu v zahraničí, interné aktivity škôl, aktivity národnost-ných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií za-hraničných Slovákov/Sloveniek, projekty celoročnej činnosti, inštitucionálnu podporu subjektu, mate-riálové a technické vybavenie, vydávanie vysokoškolských učebníc a skrípt, publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, účelových publikácií, prehľadových knižných publikácií bez redaktora, kníh, časopisov a CD nosičov určených na darovanie alebo mimo predaja.

Program 2 má určenú jednu odbornú komisiu, pričom žiadosti k príslušnej výzve hodnotí 7 členov odbornej komisie.

Podmienky predloženia žiadosti o podporu a špecifiká jednotlivých podprogramov, ktoré sú zahrnuté do výzvy:Podprogram 2.1 – Prehliadky, festivaly, súťaže
Špecifiká podprogramu: Podpora je určená na usporiadanie prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským a/alebo s medzinárodným významom z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodboro-vých umeleckých aktivít. V rámci tohto podprogramu je možné žiadať dotáciu na náklady súvisiace s realizáciou podujatia a s účasťou slo-venských a zahraničných tvorcov na týchto podujatiach.
Forma podpory: Dotácia
Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 30 000 EUR
Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 250 000 EUR
Predbežná suma určená na prerozdelenie v rámci pod-programu: 1 000 000 EUR

 

Viac informácií nájdete tu.