Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

16.02.2016 10:20

Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 16. februára 2016 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

Link na znenie výzvy:

- Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Žiadosti bude možné predkladať od 16. marca 2016.

Na pomoc pri podávaní žiadostí je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení. Dostupné sú na internetovej stránke www.zatepluj.sk v časti Dokumenty na stiahnutie.

Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016.