Výzva č. 1/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 4.3 - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

19.05.2015 13:00

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 1/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 4.3 - časť  Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde,  vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.