Výzva č. 10/2016 - mimoriadna - P 2.3

08.04.2016 09:43

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Podprogramu 2.3 - Vydávanie časopisov.

Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o vyhlásení mimoriadnej Výzvy č. 10/2016 prijatím uznesenia č. 43, nakoľko neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU.

Podrobnejšie informácie nájdete na tomto linku.

Zdroj: Fond na podporu umenia