Výzva č. 2/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.3 - časť Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami

19.05.2015 13:01

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 2/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.3 - časť  Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.