Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

10.07.2017 13:55

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (https://bit.ly/2sFPzEM) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 (https://bit.ly/2tEzcdc) na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

Predkladať žiadosti bude možné od 1. augusta 2017.

Podmienky poskytnutia príspevku:

Príspevok možno poskytnúť, ak

- sú pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,

- pri neobnovených stavebných konštrukciách a nevymenených stavebných konštrukciách sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,

- je splnené hygienické kritérium zodpovedajúce slovenskej technickej norme,

- zateplenie rodinného domu bolo uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,

- zateplenie rodinného domu zrealizoval zhotoviteľ, ktorý má na tepelnoizolačný systém podľa predchádzajúcej zarážky správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,

- práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014,

- na zateplenie rodinného domu nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.,

- žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti,

- rodinný dom spĺňa nasledujúce podmienky:

- kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že rodinný dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred realizáciou jeho zateplenia,

- celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,

- nachádza sa na území Slovenskej republiky a

- je využívaný výlučne na bývanie.

Žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok po realizácii zateplenia rodinného domu alebo pred realizáciou zateplenia rodinného domu.

Oprávnený žiadateľ:

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá

- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,

- je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie a

- je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku.

Výška príspevku:

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť najviac v sume 8 800 eur.

Výška príspevku sa určí ako súčet príspevku stanoveného

1. v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií (najviac 7 000 eur) a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu (najviac 1 000 eur) do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 8 000 eur, podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v znení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z. a

2. z oprávnených a uhradených nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie energetického certifikátu a za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie, najviac však v sume 800 eur.

Oprávnené náklady:

Oprávnené náklady sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú lodžia, balkón a prekrytie vstupu a náklady za výmenu zdroja tepla.

Do oprávnených nákladov sa započítavajú náklady za výmenu zdroja tepla, ak tieto neboli uplatnené v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie a vymenený zdroj tepla je zaradený do triedy energetickej účinnosti A alebo lepšej.

Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

Počet žiadostí o príspevok: 500

Lehota na predkladanie žiadostí o príspevok:

- Termín na začatie podávania žiadostí o príspevok: 1. august 2017.

- Termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok: naplnením počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok uvedeného v bode 7 výzvy (počet 500), najneskôr však 31. októbra 2017.

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (https://bit.ly/2tEzcdc);

- Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (https://bit.ly/1rOkCND);

- Zoznam príloh potrebných k podaniu žiadosti pred realizáciou zateplenia rodinného domu (https://bit.ly/2v1jo3E);

- Zoznam príloh potrebných k podaniu žiadosti po realizácii zateplenia rodinného domu (https://bit.ly/2uHxmIK);

- Zhrnutie výsledkov energetického hodnotenia (https://bit.ly/2t4dDAJ);

- VZOR - Písomný súhlas spoluvlastníkov s podaním žiadosti a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku (https://bit.ly/2u3i7LY);

- VZOR - Plnomocenstvo manžela alebo manželky na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania (https://bit.ly/2uH8roB);

- VZOR - Súpis faktúr (https://bit.ly/2sFKc8U).

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke:

https://bit.ly/2ty6lIZ