Výzva č. 3/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.4 - časť Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami

22.05.2015 13:17

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 3/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.4 - časť  Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami,  vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.